forGeo

Umowa licencyjna

Umowa określa warunki korzystania z oprogramowania FORGEO oraz wzajemne prawa i obowiązki.

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Firma FORGEO Jakub Kowalski o numerze NIP 5842213816, REGON 222072306 jest właścicielem, producentem i dystrybutorem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

1.2. UŻYTKOWNIKIEM jest u osoba fizyczna lub prawna nabywająca licencję na użytkowanie oprogramowania.

1.3.  Wszelkie wstępne oraz uzupełniające przepisy pozostające w sprzeczności z niniejszą umową nie stanowią części niniejszej umowy z wyjątkiem przypadków, gdy FORGEO wyraźnie uzna je za wiążące.

 §2. Przedmiot umowy

2.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest licencja na korzystanie z programów komputerowych PalePN, PaleKx, PaleCPT, ScanCPT, PaleZbrojenie w wersji 5.0 zgodne ze specyfikacją zawartą w instrukcji użytkowana obowiązującą w chwili zawarcia umowy. Niniejsza umowa określa szczegółowe warunki licencji.

2.2. Licencja udzielana UŻYTKOWNIKOWI jest niewyłączna i nieprzenaszalna. Umożliwia stałe korzystanie z programu na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§3. Zakres obowiązków FORGEO

3.1. Korzystanie z oprogramowania objęte jest ograniczeniami. Do korzystania z programu niezbędny jest klucz sprzętowy. Wersja instalacyjna programu udostępniana jest wraz z instrukcją użytkowania w wersji cyfrowej. FORGEO nie jest zobowiązane do świadczenia innych dodatkowych usług, a w szczególności: instalacji, doradztwa, szkoleń, utrzymania oraz innych usług ułatwiających uruchomienie, użytkowanie i konserwacje oprogramowania. Taki charakter usług FORGEO pozostawia się do osobnego rozpatrzenia. FORGEO może zlecić takie usługi, w szczególności instalację oprogramowania osobom trzecim np. lokalnym przedstawicielom handlowym.

3.2. Zezwolenie na korzystanie z oprogramowanie nie obejmuje podstawowego kodu źródłowego programu.

3.3 FORGEO zwraca uwagę na fakt, że niemożliwym jest stworzenie oprogramowania inżynierskiego wolnego od błędów. FORGEO nie gwarantuje, że podczas użytkowania oprogramowania nie wystąpią żadne błędy. W każdym przypadku UŻYTKOWNIK winien kontrolować wyniki obliczeń wygenerowane przez oprogramowanie. Oprogramowanie jest przewidziane wyłącznie jako pomoc w projektowaniu i nie może zastąpić niezależnego testowania bezpieczeństwa lub użyteczności projektowanych elementów.

3.4. UŻYTKOWNIK oraz inne osoby korzystające z oprogramowania odpowiadają za przeprowadzenie niezależnych procedur testowania otrzymanych wyników, łącznie z wszelkimi elementami zaprojektowanymi przy użyciu oprogramowania.

3.5. FORGEO zwraca uwagę na fakt, że błędne obliczenia inżynierskie mogą być także konsekwencją błędnego użytkowania programu. 

3.6. Oprogramowanie będące przedmiotem niniejszej umowy rozwijane jest w odniesieniu do niektórych wersji systemu operacyjnego Windows, a tym samym istnieje konieczność dopasowania środowiska pracy UŻYTKOWNIKA do aktualnych wymogów programu. Doświadczenie pokazuje, że oprogramowanie FORGEO jest kompatybilne z nowymi i starszymi wersjami systemu operacyjnego Windows, mimo to mogą wystąpić problemy w uruchomieniu oprogramowania, których nie można z góry ustalić. Przed zawarciem umowy licencyjnej UŻYTKOWNIK winien uzyskać pewność odnośnie kompatybilności oprogramowania z posiadaną przez niego wersją systemu operacyjnego Windows poprzez przetestowanie wersji demonstracyjnej programu. FORGEO nie gwarantuje, że oprogramowanie będzie należycie funkcjonować w każdej wersji i każdej konfiguracji systemu operacyjnego Windows.

§4. Licencja

4.1. Poprzez zakup oprogramowania FORGEO udziela UŻYTKOWNIKOWI niewyłączną i nieprzenaszalną licencję upoważniającą do stałego (nieograniczonego terminowo) użytkowania oprogramowania w wersji, o której mowa w punkcie 2.1. Aby nabyć prawo do użytkowania oprogramowania należy dokonać zakupu oprogramowania w sklepie internetowym oraz wnieść jednorazową opłatę licencyjną zgodnie z punktem 8.

4.2. FORGEO udostępnia nieodpłatnie wersję demonstracyjną oprogramowania, która może być wykorzystywana wyłącznie do celów niekomercyjnych. Wersja demonstracyjna nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych, w tym do projektowania komercyjnego, choćby cel zarobkowy nie został osiągnięty.

§5. Prawa i obowiązki Użytkownika

5.1. FORGEO zapewnia UŻYTKOWNIKOWI prawo do korzystania z oprogramowania w postaci skompilowanej tj. pliku wykonywalnego na okres zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 4 niniejszej umowy. Powyższe pozwolenie na użytkowanie nie implikuje żadnych praw wykraczających poza przepisy niniejszej umowy. FORGEO w szczególności zastrzega sobie wszelkie prawa do rozpowszechniania, wystawiania, demonstrowania, wyświetlania i publikowania oprogramowania będącego przedmiotem niniejszej umowy.

5.2. UŻYTKOWNIK może korzystać jednocześnie z oprogramowania na liczbie jednostek sprzętowych równiej liczbie nabytych licencji oprogramowania. Korzystanie z oprogramowania wymaga użycia klucza sprzętowego, który dostarczany jest wraz z licencją.

5.3. UŻYTKOWNIK może odtworzyć oprogramowanie w zakresie umożliwiającym korzystanie z niego. Poprzez odtworzenie rozumie się instalację oprogramowania do pamięci użytkowej komputera oraz załadowanie programu do pamięci roboczej.

5.4. UŻYTKOWNIK nie może kopiować oprogramowania. Przepis ten ma zastosowanie zarówno do całości jak i części oprogramowania. Instrukcja obsługi w formie elektronicznej może być wydrukowana, bez prawa do rozpowszechniania.

5.5. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do uniemożliwienia dostępu do oprogramowania osobom nieupoważnionym poprzez podjęcie odpowiednich środków ostrożności. Udostępnione przez FORGEO wersje instalacyjne oprogramowania winny być przechowywane w taki sposób, aby były niedostępne dla osób trzecich. Pracownicy UŻYTKOWNIKA powinni zostać wyraźnie ostrzeżeni przed naruszeniem zasad niniejszej umowy i zapoznani z przepisami prawa autorskiego.

5.6. Wszelkie oprogramowanie dostarczone przez FORGEO lecz opracowane przez osoby trzecie jest zgodne z warunkami licencji z wyjątkiem zawarcia osobnej umowy pomiędzy stronami.

5.7. UŻYTKOWNIK nie nabywa prawa darmowej aktualizacji oprogramowania do nowszych wersji, które to wersje FORGEO może opracować w przyszłości. Udzielana UŻYTKOWNIKOWI licencja na stałe użytkowanie programu obejmuje wyłącznie wersję programu, o której mowa w podpunkcie 2.1.

§6. Dekompilacja, zmiany, klucze USB

6.1. Wszelkie tłumaczenia kodu programu na inne formy kodu (dekompilacja) oraz wszelkie inne formy odzyskiwania mechanizmu pracy programu na różnych etapach tworzenia oprogramowania są zabronione.

6.2. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży klucza sprzętowego lub innego sposobu jego utraty UŻYTKOWNIK nie może żądać dostarczenia zapasowego klucza przez FORGEO. Jeżeli klucz sprzętowy dostarczony przez FORGEO jest wadliwy wówczas UŻYTKOWNIK ma prawo do roszczenia gwarancji zgodnie z punktem 12 niniejszej umowy.

6.3. Zabrania się usuwania lub zmiany zapisów objętych prawem autorskim w tym numerów seryjnych lub innych funkcji służących identyfikacji oprogramowania.

6.4. Zabrania się jakiegokolwiek modyfikowania, tłumaczenia, przystosowywania programu lub instrukcji obsługi w całości lub w części, a także wykorzystywania w inny sposób niż opisany w niniejszej umowie lub ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.5. Zabrania się usuwania, zmieniania, zakrywania informacji o prawach autorskich lub oznaczeń FORGEO znajdujących się w oprogramowaniu i/lub instrukcji obsługi.

§7. Przekazywanie oprogramowania

7.1. Zabrania się UŻYTKOWNIKOWI użyczania, najmu, dzierżawy, sprzedaży oprogramowania i/lub instrukcji obsługi w całości lub w części, a także zawierania innej umowy przenoszącej prawa z tytułu niniejszej umowy, chyba że FORGEO wyrazi pisemną zgodę na ustanowienie lub przeniesienie praw na osobę trzecią, pobierając stosowną opłatę.

7.2. Zabrania się udzielania sublicencji na oprogramowanie.

§8. Opłaty licencyjne

8.1. UŻYTKOWNIK nabywa niewyłączne prawo użytkowania oprogramowania na stałe (nieograniczonego terminowo) po uiszczeniu jednorazowej opłaty licencyjnej zgodnie z aktualnym w momencie zamówienia cennikiem FORGEO. 

8.2. O ile nie uzgodniono inaczej, ceny ustalone z FORGEO są cenami netto, bez podatku VAT. Podatkiem VAT obciążony jest UŻYTKOWNIK zgodnie z obecnym ustawodawstwem. 

8.3. Faktury za oprogramowanie mogą być wystawione wyłącznie przez FORGEO. 

§9. Zastrzeżenie prawa użytkowania

9.1. Jeżeli UŻYTKOWNIK nabywa oprogramowanie dostarczone przez FORGEO zgodnie z podpunktem 4.1 wówczas prawo użytkowania przechodzi na UŻYTKOWNIKA po dokonaniu potwierdzonej opłaty licencyjnej zgodnej z punktem 8 umowy.

9.2. W przypadku opóźnień w płatnościach lub innych naruszeń przez UŻYTKOWNIKA niniejszej umowy FORGEO ma prawo domagać się od UŻYTKOWNIKA zwrotu oprogramowania, które jest przedmiotem zastrzeżonego prawa własności nawet wtedy, gdy FORGEO nie wycofa się z umowy.

§10. Potrącenia i wstrzymanie prawa użytkowania

10.1. UŻYTKOWNIK nie jest uprawniony do potrącania wierzytelności na własną rękę z puli zobowiązań wobec FORGEO z wyjątkiem sytuacji, gdy FORGEO potwierdza wysokość należności drugiej strony lub jeżeli należności drugiej strony zostały uznane jako niezaskarżalne.

10.2. UŻYTKOWNIK nie może rościć prawa do zatrzymania prawa użytkowania z wyjątkiem sytuacji, gdy jego roszczenia są zasadne w oparciu o niniejszą umowę.

§11. Gwarancje

11.1. W przypadku wadliwości klucza sprzętowego UŻYTKOWNIK ma prawo do nieodpłatnej wymiany bez możliwości odstąpienia od umowy licencyjnej i bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania. Reklamację UŻYTKOWNIK winien niezwłocznie zgłosić w formie pisemnej po ujawnieniu się wady, jednak nie później niż 14 dni od dnia dostarczenia oprogramowania. Koszt dostarczenia nośnika wolnego od wad ponosi FORGEO. W szczególnych przypadkach kosztami dostarczenia nośnika FORGEO może obciążyć UŻYTKOWNIKA.

11.2. FORGEO nie udziela gwarancji na oprogramowanie, w szczególności nie udziela gwarancji: za wyniki obliczeń z tytułu nieodpowiedniości w stosowaniu programu do określonego celu, za kompletność rezultatu wykonywanych obliczeń, za dokładność ponad poziom obliczeń inżynierskich, ewentualne niedopatrzenia w programie, czy pojawienia się wirusów.

§12. Odpowiedzialność

12.1. FORGEO nie jest odpowiedzialne za wyniki uzyskane z wykorzystania oprogramowania, na które udziela licencji i wobec stanu zaawansowania techniki nie wyklucza wystąpienia ewentualnych błędów w związku z przetwarzaniem danych.

12.2. FORGEO nie ponosi wobec UŻYTKOWNIKA lub osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, w tym ewentualne szkody związane z używaniem i korzystaniem lub niemożnością używania i korzystania z oprogramowania. 

12.3. FORGEO nie jest odpowiedzialne za wynikające z określonych powodów lub przypadkowe, pośrednie, ekonomiczne lub karne szkody, wliczając w szczególności szkody poniesione wskutek strat związanych z prowadzeniem interesów lub osobistymi zyskami, przerwami w biznesie, strat osobistych, poufnych lub związanych z interesami informacji, czy też wszelkich innych finansowych strat, szkody związane z utratą prywatności lub niedopełnieniem obowiązków (wliczając wszelką służbę w dobrej wierze), wynikające lub związane z korzystaniem lub nieumiejętnym używaniem oprogramowania, szkody związane z utratą danych, powstaniem danych błędnych lub danych niedokładnych, nawet jeśli FORGEO zostało powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód.

§13. Postanowienia końcowe

13.1. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej. Sądem właściwym jest sąd z siedzibą w Gdańsku.

13.2. Umowy pomiędzy FORGEO a UŻYTKOWNIKIEM podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem Konwencji Sprzedaży Narodów Zjednoczonych. 

13.3. Licencja na użytkowanie oprogramowania jest ograniczona terytorialnie do państw Unii Europejskiej.