Publikacje

Książka Prefabrykowane Pale Wbijane została wydana we wrześniu 2005r. drukiem Politechniki Gdańskiej. Decyzją autorów wersja elektroniczna książki została
udostępniona nieodpłatnie.W pierwszej części książki zastały omówione dotychczasowe zastosowania pali prefabrykowanych, głównie w latach 70’ i 80’. Opisano stosowane wówczas rodzaje pali, sprzęt do wbijania oraz wybrane przykłady obiektów posadowionych na palach.

W drugiej części książki omówiono współczesne zastosowania pali prefabrykowanych. Szczegółowo opisano między innymi materiały do produkcji pali, charakterystyki geometryczne, przekroje i długości pali, nowoczesny sposób łączenia pali, metody prefabrykacji i dojrzewania pali, metody kontroli parametrów materiałowych i geometrycznych, współczesny sprzęt do wbijania pali oraz zjawiska i oddziaływania podczas wbijania pali.

podgląd

Autorzy: Kazimierz Gwizdała, Jakub Roch Kowalski

Prefabrykowane Pale Wbijane - Kazimierz Gwizdała, Jakub Roch Kowalski

Rozdział 1 - Dotychczasowe zastosowanie pali prefabrykowanych wbijanych

W rozdziale 1 przedstawiono stosowane w latach 70’ i 80’ rodzaje pali prefabrykowanych, technologię ich produkcji oraz sposób wbijania.

Omówiono proces wytwarzania pali w zakładzie prefabrykacji oraz na placu budowy (w odniesieniu do pali prefabrykowanych, pali z betonu sprężonego oraz pali z otworami).

Przedstawiono stosowane materiały do produkcji pali oraz parametry wytrzymałościowe prefabrykatów. Scharakteryzowano rodzaje młotów wykorzystywanych do wbijania pali (tj. młoty wolnospadowe, parowo-powietrzne, spalinowe, elektryczne, hydrauliczne oraz soniczne).

Przedstawiono kafary służące do wbijania pali produkcji polskiej oraz zagranicznej. Dodatkowo omówiono obserwowane zjawiska występujące podczas wbijania pali.strona 52 strona 60

Rozdział 2 - Współczesne zastosowania pali prefabrykowanych wbijanych

W rozdziale 2 przedstawiono stosowane obecnie rodzaje pali prefabrykowanych, technologię ich produkcji oraz sposób wbijania.

Omówiono materiały wykorzystywane obecnie do produkcji pali oraz parametry wytrzymałościowe prefabrykatów.

Przedstawiono dwa sposoby produkcji pali (sposób klasyczny obejmujący ręczny montaż zbrojenia oraz sposób zmechanizowany z wykorzystaniem robota zbrojarskiego).

Omówiono szczegółowo technologię produkcji pali w wytwórni prefabrykatów oraz wykonywane badania jakości pali. Przedstawiono stosowane obecnie przekroje oraz długości pali prefabrykowanych.

Dodatkowo zaprezentowano sposób łączenia pali na placu budowy umożliwiający wykonywanie pali o znacznej długości.strona 101 strona 111

Rozdział 3 - Przykłady wykonywania pali prefabrykowanych w różnych rodzajach budownictwa

W rozdziale 3 przedstawiono współczesne zastosowania pali prefabrykowanych w różnych rodzajach budownictwa ogólnego.

Na podstawie wybranych przykładów przedstawiono wykorzystanie pali prefabrykowanych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, budowie nasypów drogowych i kolejowych, obiektów wieżowych, słupów trakcji kolejowej oraz ekranów dźwiękochłonnych.

Wybrane realizacje obiektów posadowionych na palach prefabrykowanych omówiono w aspekcie warunków geotechnicznych oraz zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Przedstawiono wykorzystane przekroje i długości pali oraz ich nośność potwierdzoną próbnymi obciążeniami w terenie.strona 119 strona 127

Rozdział 4 - Obiekty mostowe posadowione na palach prefabrykowanych

W rozdziale 4 przedstawiono współczesne zastosowania pali prefabrykowanych w budownictwie mostowym.

Wybrane realizacje obiektów mostowych posadowionych na palach prefabrykowanych omówiono w aspekcie warunków geotechnicznych, zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz przekrojów i długości pali.

Opisano rozmieszczenie pali pod fundamentami podpór mostowych z uwzględnieniem rozstawu oraz nachylenia pali. Przedstawiono nośność pali na poszczególnych podporach obiektów mostowych, potwierdzoną próbnymi obciążeniami w terenie. Dodatkowo omówiono charakterystykę pali prefabrykowanych w odniesieniu do obiektów mostowych.strona 146 strona 149

Rozdział 5 - Budowle hydrotechniczne posadowione na palach prefabrykowanych

W rozdziale 5 przedstawiono dotychczasowe oraz współczesne zastosowania pali prefabrykowanych w budownictwie hydrotechnicznym.

Omówiono obiekty śródlądowe oraz pełnomorskie, posadowione na palach prefabrykowanych. Wybrane realizacje nabrzeży, pirsów i pomostów przedstawiono w aspekcie warunków geotechnicznych oraz wykorzystanych przekrojów i długości pali.

Szczegółowo przedstawiono charakterystykę wykorzystanych rozwiązań konstrukcyjnych. Omówiono dopuszczalne obciążenia, głębokości użytkowe oraz gabaryty konstrukcji. Dodatkowo przedstawiono charakterystykę pali prefabrykowanych w odniesieniu do obiektów hydrotechnicznych.strona 168 strona 195

Rozdział 6 - Współczesny sprzęt do wbijania pali prefabrykowanych

W rozdziale 6 przedstawiono stosowany obecnie sprzęt do wbijania pali prefabrykowanych. Omówiono kafary na podwoziu gąsienicowym oraz szynowym, wykorzystywane do wbijania pali.

Przedstawiono ciężar urządzeń i ich gabaryty w fazie pracy oraz w fazie transportu. Zestawiono maksymalne długości pali oraz ich możliwe pochylenie. Opisano dodatkowy osprzęt wykorzystywany w trudnych warunkach gruntowych (np. świder do podwiercania pali).

Omówiono stosowane obecnie młoty hydrauliczne do wbijania pali oraz przedstawiono ich charakterystykę pracy i wykorzystywane zabezpieczenia przed hałasem. Dodatkowo porównano młoty hydrauliczne z urządzeniami stosowanymi w latach 70’ i 80’.strona 211 strona 215

Rozdział 7 - Zjawiska powstające podczas wbijania pali

W rozdziale 7 omówiono niektóre zagadnienia związane w wbijaniem pali prefabrykowanych. Opisano charakterystykę drgań przekazywanych na podłoże gruntowe podczas wbijania pali, omówiono bezpieczną odległość od sąsiedniej zabudowy oraz sposoby pomiaru wibracji.

Przedstawiono poziom hałasu wywołanego przez młot hydrauliczny oraz inne źródła hałasu. Porównano wyniki nośności pali wbijanych oraz pali wwibrowywanych. Przedstawiono zakres zastosowania wzorów dynamicznych do analizy nośności pali wbijanych oraz zasadę korelacji wzoru dynamicznego z badaniami statycznymi. Dodatkowo omówiono zjawiska powstające w gruncie spowodowane wbijaniem pali.strona 219 strona 227
Facebook LinkedIn