PaleCPT 5.0

Program PaleCPT służy do obliczania nośności i osiadania pali fundamentowych zgodnie z dwiema metodami europejskimi – niemiecką EAP i francuską LCPC.

  • W programie uwzględniono dwie wiodące metody obliczeń – niemiecką EAP i francuską LCPC. Program oblicza nośności pali wciskanych i wyciąganych jednocześnie dla obu metod.
  • Program oblicza osiadanie pala w fazie eksploatacji oraz podczas próbnego obciążenia statycznego. Prezentowana jest krzywa osiadania pala w różnych stopniach obciążenia.
  • Program umożliwia odczyt danych gruntowych z dowolnego wykresu sondowania CPT. Moduł graficzny importuje do programu sondowanie CPT wyświetlane na ekranie komputera.
  • Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Przedstawiany jest przyrost nośności pala wraz z głębokością oraz krzywa osiadania. Podgląd graficzny ułatwia dobór właściwej długości pala w analizowanych warunkach gruntowych.

Zakres obliczeń

  • nośność pali wciskanych i wyciąganych
  • minimalne oraz maksymalne opory gruntu określające możliwy przedział nośności pala
  • krzywa osiadania pala w fazie eksploatacji oraz podczas próbnego obciążenia statycznego
  • osiadanie pala pod obciążeniem charakterystycznym
  • analiza warunków geotechnicznych pod podstawą pala

Import danych

import danych z dowolnego wykresu sondowania CPT z wykorzystaniem modułu graficznego

import danych z wbudowanego szablonu Excela służącego do łatwej edycji danych oraz wyznaczania wytrzymałości gruntu na ścinanie

Prezentacja wyników

interaktywna forma graficzna obejmuje wykres rozkładu nośności dla obu metod w całym zdefiniowanym podłożu gruntowym

zestawienie tabelaryczne wyników nośności pala dla obu metod

krzywa osiadania pala w fazie eksploatacji oraz podczas próbnego obciążenia statycznego

zestawienie szczegółowych wyników obliczeń dla obu metod w tabeli parametrów pośrednich nośności pala

Wydruk wyników

część graficzna obejmuje sondowanie CPT oraz wykres przyrostu nośności pala w całym zdefiniowanym podłożu gruntowym

część graficzna obejmuje także krzywą osiadania pala z podziałem na osiadanie pobocznicy i podstawy pala

część tekstowa obejmuje parametry fundamentu palowego oraz zestawienia tabelaryczne wyników nośności i osiadania pala

Facebook LinkedIn